Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

Typing Test đứng top 200 words Typing test (advanced) vị trí cao nhất 1000 words Custom Typing Test Create your own! Multiplayer Typing Test Play against others Typing Competition Who can type the fastest? Text Practice Practice your own Text Top 1000 Unlock the đứng đầu 1000 words of your language

Bạn đang xem: Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

*
LunHunh1 reached 40 WPM in the Normal Typing chạy thử (english)
*
IamMichaelKakas reached 40 WPM in the Normal Typing chạy thử (english)
*
DeibyCacerez reached 95 WPM in the Normal Typing thử nghiệm (spanish)

Xem thêm: Công Dụng Của Bột Gạo Lứt - Tác Dụng Thần Kì Và Cách Sử Dụng Bột Gạo Lứt Rang

*
RoseHapydy reached 61 WPM in the Normal Typing demo (vietnamese)
*
TonNuThanhAn reached 45 WPM in the Advanced Typing kiểm tra (vietnamese)
Nam tế bào đại bi hội thượng Phật người tình Tát Nam tế bào đại bi hội thượng Phật bồ Tát Nam mô đại bi hội thượng Phật tình nhân Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trung khu đà la niNam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam tế bào a rị da. Bà lô yết đế thước chén ra da. Người tình đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát mãng cầu đát tả. Nam tế bào tất cat lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá (na ma bà tát nhiều *) mãng cầu ma bà dà. Ma phạt sệt đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha tình nhân đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phân phát xà da đế. Ma ha phân phát xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất mãng cầu thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Vạc sa phân phát sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị vớ rị. Sơn rô đánh rô. Bồ đề dạ nhân tình đề dạ. Tình nhân đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Mãng cầu ra cẩn trì. Địa lị fe ni na. Cha dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả mèo ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win yết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da. Bà lô cat đế. Thước bàn ra dạ, ta bà ha. “Án, tất điện đô. Mạn nhiều ra. Bạt nhiều da, ta bà ha.” “Án, tất năng lượng điện đô. Mạn nhiều ra. Bạt đa da, ta bà ha.” “Án, tất năng lượng điện đô. Mạn đa ra. Bạt đa da, ta bà ha.”
Nam mô đại bi hội thượng Phật người thương Tát Nam mô đại bi hội thượng Phật nhân tình Tát Nam mô đại bi hội thượng Phật người thương Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trọng điểm đà la ni Nam mô hát ra đát mãng cầu đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước chén ra da. Nhân tình đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án. Tát bàn ra phân phát duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cat lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cat đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá (na ma bà tát đa *) mãng cầu ma bà dà. Ma phạt sệt đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha tình nhân đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô vạc xà domain authority đế. Ma ha phát xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phát sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Vớ rị tất rị. đánh rô sơn rô. Người thương đề dạ người thương đề dạ. Nhân tình đà dạ người thương đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Tía dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả cat ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam tế bào a lị da. Bà lô mèo đế. Thước bàn ra dạ, ta bà ha. “Án, tất năng lượng điện đô. Mạn đa ra. Bạt nhiều da, ta bà ha.” “Án, tất điện đô. Mạn nhiều ra. Bạt nhiều da, ta bà ha.” “Án, tất năng lượng điện đô. Mạn đa ra. Bạt nhiều da, ta bà ha.”